Andúril Testo

Testo Andúril

Elo! Andúril;
Lach en Annûn
I chatho asgannen,
Ad echannen!