The Black Rider Testo

Testo The Black Rider

Nebabitham Maganane Netabdam daurad Nepam ned abarat-aglar ido Nidir nenakham Bari 'n Katharad