Khetti Satha Shemsu Testo

  • Home
  • >
  • N
  • >
  • Nile
  • >
  • Black Seeds Of Vengeance (2000)
  • >
  • Khetti Satha Shemsu

Testo Khetti Satha Shemsu

Khetti Satha Shemsu [3 times]
Khetti Satha Seneh
Khetti Satha Tehen
Khetti Satha Tua
Khetti Satha Kesu
Khetti Satha Sethes
Khetti Satha Sekhu
Khetti Satha Senes
Khetti Satha Suti
Khetti Satha Sekhem [3 times]