Daisuki No Daikirai Testo

  • Home
  • >
  • R
  • >
  • Ranma
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Daisuki No Daikirai

Testo Daisuki No Daikirai

(airen...airen...) Ai-Ai-Aishitaru, Dai-Dai-Daikirai. Wo Da Airen...Ranma. daisuki no daikirai... GIRL-TYPE RANMA,I KILL! BOY-TYPE RANMA,I LOVE! Wo Da Airen...YOU RUN NO MORE! shoujo...daikirai! shonen...daisuki! GIRL-TYPE RANMA,I KILL! BOY-TYPE RANMA,I LOVE! dai-dai-daisuki... dai-dai-daikirai... shi no kissu? daisuki no daikirai!