The Narration Testo

Testo The Narration

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[speech]

We're not going anywhere.