Metastasis Testo

Testo Metastasis

One Direction: a marzo 2016 scioglimento temporaneo per dedicarsi a progetti solisti
Ooooohh, I am a fetus, I am a tumor,
I am the local slime mold.

Hey - [17x]

I am a pupa, I am a larva, I am emperor Tojo.

Hey - [17x]

Metastasis, metastasis. I am a lizard, I am a nymph,
I am a three-toed gecko.

Hey - [17x]

Metastasis, metastasis.

Hey - [16x]