Mavra (Sal A Ruè) Testo

Testo Mavra (Sal A Ruè)

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
(lyrics by Lorenzo Esposito Fornasari)
Sal òi shet umbaumbaba
Ruè òi shet umbaumbaba
Sal òi laf umbaumbaba
Ruè oi laf umbaumbà
Sal oi koè umbaumbaba
Ruè òi koè umbaumbaba
Ruè mui cò umbaumbaba
Sal mui ....mmmh cum
Sal òi cluà umbaumbaba
Ruè oi cluà umbaumbaba
Sal òi coèl umbaumbaba
Ruè òi......
Sal òi coèl umbaumbaba
Ruè oi ...
Sal òi coèl umbaumbaba
Ruè òi....
Sal mui lak mui lak a
Ruè mui kuò umbaumbaba
Ruè mui cum umbaumbaba
Sal mui...
Sal mui ket eblà na
Ruè mui kiù a flùc a
Ruè mui ci umbaumbaba
Sal mui kers umbaumbà

Tru mavra se truem

Sal...sal quiva bùmag ruè
Sal vedè olo sea dom...na olo oam tul necra silc
Sal..sal olo soavi fach du e ka tul!
A crèi...a crèi..a crèi olo pol....olo pol ne tul.
Sal òi shet umbaumbaba
Ruè òi shet umbaumbaba
Sal òi laf umbaumbaba
Ruè oi laf umbaumbà
Sal oi koè umbaumbaba
Ruè òi koè umbaumbaba
Ruè mui cò umbaumbaba
Sal mui ....mmmh cum
Sal mui lak mui lak a
Ruè mui kuò umbaumbaba
Ruè mui cum umbaumbaba
Sal mui...
Sal mui ket eblà na
Ruè mui kiù a flùc a
Ruè mui ci umbaumbaba
Sal mui kers umbaumbà

Tru mavra se truem