Herkes Yaralý Testo

Testo Herkes Yaralý

ne zaman canýn yansa bu kadar derinden

sanýrsýn mümkün deðil bir daha üzülmem

ne inat, ne dayanýklý, ne gözü kara yürek

acýyor ayný yerden herþeye raðmen

ne akýl kâr ediyor, ne fikir o sýrada
biliyorsun geçiyor zamanla ama ne faydayaralý tepeden týrnaða herkes yaralý

alýþýlmýyor acýya yok kaidesi kuralý

kanayýp ne kadar tutabilirsin gül uðruna dikenine gelen anladý ne giden olaný biteni

adýyorum aþka geri kalanýmý

suya söyledim gitti en son yalanýmý

aþkýn da en hesapsýz kitapsýz olanýný
yaþamazsan Blara kaplýya kaydedin beni