Taniec Testo

Testo Taniec

Wiêc pozwól mi tañczyæ mój cieñ ju¿ dr¿y chcê razem z nim ulecieæ w niebo To jest mój sekret znam tylko siedmiu którzy potrafi¹ jak ja zatañczyæ ze swoim cieniem Wiêc podaj d³oñ siostro tañcz¹ca na ?cianie spróbulmy zapomnieæ o tym co ³¹czy nas i co dzieli To jest mój sekret znam tylko siedmiu którzy potrafi¹ jak ja zatañczyæ ze swoim cieniem