All'acque Testo

Testo All'acque

All'acque, all'acque, all'acque,
alla fendana nove,
e cci non dene u zite
ca si lu trove.

All'acque, all'acque, all'acque,
alla fendana vecchie,
jie m'agghjie acchiate u zite
a BBare vecchie.
All'acque, all'acque, all'acque,
e sciam'alla fendana
acquann'u zite ascenne
la zite 'nghiane.

Ah! Marì Luise
ce bbedde fiore ie ccusse
nu vase t'agghjie a dà
'mbacce a lu musse.

Ah! uellì, ah! uellà
bbedde ie u'amore a cci u sape fa.

Ah! uellì, ah! Uellà
c'more la cimmarrute
jie m'ammenghe a mare.