U Cant Du Navgant Testo

Testo U Cant Du Navgant

Ji teng a vocc' am:r e u cor gneur

so' navgand a bord a li vapëur

ji teng u corë gneur e a vocc' am:r

ca va cu spirit saop a na sckeum d' m:r.


So navgand a bord a p:trulir

m' chiangë u b:n d'a c:s e d'a m:gghijr

a quand m'alluntain 'a banghein

te chiang a tanda lacr:m rusin.A com u ciamarrut e a t:mbeast

t fasc:n skrdà c'as:st a feast.Da puneand a l:vand

s' n' va semb' kù gniur kstu navgand
da l:vand a puneand

natte e digghië v' chiam

ji fazz a sckum a vocc' ma nsciun m' seand.A sair a quann 'ngil spund 'a lun

fam:gghjia ma v'abbracc a iun a iun

a nott a quand main a tramund:n

fam:gghjia ma v' vogghijë ass: kiù b:n.E jann sop' a jann, mis e mis

m' chiang l'arijë d' kuss paeis

na bona digghijë quan m' n' torn

sp:riam ca m:gghijerm na m'ha fatt 'i corn.Da puneand a l:vand

s' n' va semb' kù gniur kstu navgand

da l:vand a puneand

natte e digghië v' chiam

ji fazz a sckum a vocc' ma nsciun m' seand.