En-Musubi No Suzu Irankanya Testo

  • Home
  • >
  • R
  • >
  • Ranma
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • En-Musubi No Suzu Irankanya

Testo En-Musubi No Suzu Irankanya

En-musubi no suzu irankanya Dare ka yome ni narankanya Yome ni nare Washi no yome nya Yome ni nare Washi no yome nya Yome ni nare En-musubi no suzu irankanya Washi no yome ni narankanya