Et Bobat Su Bentu Testo

Testo Et Bobat Su Bentu

Innoi aboi su bentu bòlat, totu ndi 'ògat
E no làssiat nudda, jai nudda a kini no si nd'arregòrdat
A kini forsis si nd'est scaresçu, a kini s'est arrosçu
Su bentu abàrrat pagu a ndi liai su fragu pudesçu e sciu
De candu apu donau me innoi su primu tzèrriu a forti
Seu nasçu innoi, aboi, me innoi, me in basçu arratz''e sorti e sciu
Sa beridadi fradi, s'arrealidadi niedda
Arrugas stampadas e foradas: nc'at gentixedda
A cumandai, a cuntrollai
Pagu dinai ki 'olis abarrai,
lingi su stampu e sighit a andai
no as pòtziu sçoberai sa sorti chi t'anti donau
no ses su meri, nisçunu ti d'at nau est malu, pagu...
ndi scis, seus in crisi e ge du bis
eh...tui arris, ma no est cosa de pagu diis
ca tanti nudda, ki ponis menti àndat beni
pagu impensamentau caru fradi ti nau po mei ca...

Si bòlat su bentu cun s'anei
A tipu bentu e nai, si bòlat su bentu cun s'anei refrain x 2
Si bòlat su tempus po mei, a tipu bentu 'e anei
Si bòlat, si bòlat, si bòlat...

Su tempus ki m'est passau a innantis
Joga joga arriendi, bint'annus de vida sçoberendi
Sa 'ia, sa boxi mia, sa balentia
Finsas de piçokeddu jai de atesu d'apu bia e scidia...
Su meri tenit sa pila e nosu pagu e nudda
Kini furat po fami' fai galera, is meris una cipudda
...mm..cumenti at a essi su meri de mei seu deu
gopai no ponjast a menti, nc'iat genti finsas a ariseu
ca mancu de sa pròpiu cosa si podiat bantai
ahi ahi, biviat a tipu cani e impai
cun custa genti mia ca no connoscit prus sa lei
deu sigu a andai a innantis aici, po bi' ki du est e nau

Si bòlat su bentu cun s'anei
A tipu bentu e nai, si bòlat su bentu cun s'anei refrain x 2
Si bòlat su tempus po mei, a tipu bentu 'e anei
Si bòlat, si bòlat, si bòlat...

Aici sciu, aici nau e aici lassu fai
A kini? A kini frimu no podit abarrai,
poita cument''e mei at agatau sa boxi scis
e cun sa boxi ghèrrat imoi mellus ke is atras diis
gherra, timu sceti su fueddu finsas a da intendi
ma gherra nc'iat a bolli po su ki si funti fadendi
donnya di', pròvat a bi' e a castiai po kini
si bocit traballendi cun sa marra de menjau a merì
no nc'at a essi mai paxi ken''e justìtzia innoi
e no nc'at a essi paxi finsas a candu no eus a fai balli custa arrexoni
serrai custa presoni me innoi
su bentu 'e libertadi sùlat a forti asub''e sa natzioni
aboi su meri mannu tenit sa lepa a sa part''e su maghiu
e nosu sa faci in su ludu candu est pagu
in custa terra, ca at a abarrai dereta in pei
ca no s'incrùbat e ca no domàndat mancu po prexeri

Si bòlat su bentu cun s'anei
A tipu bentu e nai, si bòlat su bentu cun s'anei refrain x 2
Si bòlat su tempus po mei, a tipu bentu 'e anei
Si bòlat, si bòlat, si bòlat...

Si bòlat su bentu cun s'anei
A tipu bentu e nai, si bòlat su bentu cun s'anei refrain x 2
Si bòlat su tempus po mei, a tipu bentu 'e anei
Si bòlat, si bòlat, si bòlat...