Gentixedda Testo

Testo Gentixedda

....nc'at gentixedda...nc'at gentixedda...

càstia a pal''e cussa 'ia - nc'at gentixedda
in bidda tua e in bidda mia - nc'at gentixedda
crescit ke s'arrexina - nc'at gentixedda
nc'at gentixedda, ge - nc'at gentixedda

... a no di dexit in cumpangia - nc'at gentixedda
pìgat ke maladia - nc'at gentixedda
dolor''e conca, dolor''e brenti, dolor''e skina
nc'at gentixedda, o, - nc'at gentixedda

custa d'apu fata po sa gent''e medra ki nc'est arreu
in donnya catzu 'e logu aboi mi seu, mi nau cust''orta puru: "no nci creu",
"no" imoi no nci seu, nc'at gentixedda in logu allenu, ma poit'est ki depu essi sempri deu...
la' ca, a dus agatai jai totus nc''olit meda, catzu,
de su scroconi a su pastaratzu, de cussu malus po de aberas a su prus çaputzu cassau cun su lassu, a no ndi perdi unu ke unu, no ...deu dus agatu!
Su figau mannu cument''e su civraxu, feli a killus, nc'at lillus, e no nci nd'at duus, nci nd'at un'axiu, nci nd'at unu strexu, nudda su prexu candu si ghètant a su sfreju, e insa' trankillu ca mi bis scesiu...
gentixedda est e gentixedda at a abarrai,
ge ti nd'as a acatai, at a essi crasi ki d'as a cambiai
genti aici no da cambias mai, no fait, no si podit fai
candu nasci gai, gopai...

càstia a pal''e cussa 'ia - nc'at gentixedda
in bidda tua e in bidda mia - nc'at gentixedda
crescit ke s'arrexina - nc'at gentixedda
nc'at gentixedda, ge - nc'at gentixedda

... a no di dexit in cumpangia - nc'at gentixedda
pìgat ke maladia - nc'at gentixedda
dolor''e conca, dolor''e brenti, dolor''e skina
nc'at gentixedda, o, - nc'at gentixedda

ki t'iant a podi fai arrustiu, siguru iast a essi jai pulliu
skidonau, incarau acant''e su fogu e kentz''e mancu unu stìddiu de binu,
nc'at gentixedda ki abàrrat dromiu...
ti giras pagu pagu, finas su pilu ti ndi liu...as biu...
stau ca funti avatu, fai una cosa toca, tzèrria a is atrus,
it'ia a nai no du funti, bai circaddus
curri, mancai sìanta cuatru gatus,
nc'at gentixedda in donnya catz''e logu aboi mi fùrriu, cos''e macus...
nc'at gentixedda ainnant''e domu, me in sa pratza, me in sa 'ia,
fia imoi de diora ca no da bidia
lia sa cos''e papai a kini ndi 'oliat,
gentixedda mala timia ke sa stria
as biu ca est ancora bia
bòcinti po si prandi, ge ndi fàinti
a cambarada o a solus bèninti ca no còntat su tanti
imoi tui ponimi' a menti, nci 'olit diserbanti
a su mancu unu monti po si ndi scabulli 'e custa genti
intendimi', fradi, tòcat a ndi 'essiri
bì tui ki ses in mesu 'e custa arratza ki no' stesiadi'

càstia a pal''e cussa 'ia - nc'at gentixedda
in bidda tua e in bidda mia - nc'at gentixedda
crescit ke s'arrexina - nc'at gentixedda
nc'at gentixedda, ge - nc'at gentixedda

... a no di dexit in cumpangia - nc'at gentixedda
pìgat ke maladia - nc'at gentixedda
dolor''e conca, dolor''e brenti, dolor''e skina
nc'at gentixedda, o, - nc'at gentixedda

tanti ge nc'at gentixedda, in donnya tiàulu de stampu
sempri gentixedda murighendi, donnya di' mi ndi spantu
gentixedda, genti strama, genti genti maca genti sana
gentixedda de donnya calidadi, genti ki 'olit frimada
gentixedda me in Sardinnya, gentixedda in continenti
genti ki no balit nudda, genti ki abàrrat pensendi
...e insa', nc'at gentixedda e no si podit frimai
nc'at gentixedda, genti leja e boh, gopai..

...càstia in bidd''e Mògoru - nc'at gentixedda
..e puru in bidd''e Bòrore - nc'at gentixedda
...da sceras me in Siamayore - nc'at gentixedda
nc'at gentixedda, oh, - nc'at gentixedda...

...e puru in bidd''e Uta ge - nc'at gentixedda
...e in logu e Sant'Antiogu ge - nc'at gentixedda
...me in totu sa Sardinnya ge - nc'at gentixedda
nc'at gentixedda, o, - nc'at gentixedda...