Sa Luxi E Su Sobi Testo

Testo Sa Luxi E Su Sobi

Sa luxi 'e su soli m'intzrùpat bessend'a foras,
tui mi dimandas cumenti fiat, castiendimi' du sceras
du portu iscritu me in prumonis, ancora circu is arrexonis,
(fiat po) fàmini, poita timia is presonis.
In cussus tempus fiat biri dinai in busçaca po nci essi,
is atrus in su sartu de menjanu kitzi finsas a meri', 'onnya dì,
pariat spantu, su tenni duus francus,
is meris puru, no est ki tenèssinti miliardus.
Sa genti nd'apròbiat de 'onnya parti a tipu musca
candu s'intendi fragu malu, si scit sa fortuna est lestra
a si nc'andai in d-unu atru bixinau, scedau
ma ge du bis a solu de cussu tiàulu 'e fortuna it'est abarrau,

torrendi a palas cun is arregordus,
pensendi a-i cussus tempus, serrendi is ogus, refrain x 2
is jogus po nosu fìanta pagus, fiat vida leja
cercando alla rinfusa tra i ricordi, la mente viaggia

Tra le viscere della terra ho imparato a vivere
la sofferenza ci appartiene, e non te ne puoi sciogliere,
forse per te è pure difficile capire che
cosa significa ? le nostre donne ferme li ad attendere
immagina, anche solo per un istante serra is ogus
sceras is fèminas, de atesu podis intendi is prantus
a s'acabad''e su traballu, candu bidiaus sa luxi, ndi pesaiaus a bellu de s'inferru:
po nosu fiat a circai sa luxi de sa vida aboi no du esti
po kini s'abètat in foras, fiat sceti disprexeri
ma tui mellus de mei du scis, est sa lei
e no d'arrimas cun d-una cravada 'e pei.
torrendi a palas cun is arregordus,
pensendi a-i cussus tempus, serrendi is ogus, refrain x 2
is jogus po nosu fìanta pagus, fiat vida leja
cercando alla rinfusa tra i ricordi, la mente viaggia

Sa genti fait impressi a si scaresci de su ki est jai andau,
ma sceti nosu podeus cumprendi su ki s'est tocau,
poita s'òmini nascis scrau e scrau abàrrat poita ca aici est sinnau
ca aici est marcau!
Su ki s'est abarrau, du scis est pagu po su ki eus donau
Prumonis e prantus de candu eus cumentzau nau
Ca pagu beni podit cumprendi ki no eis mai acabau
Ki no du est mai stètiu asut''e terra, no scit ita at nau
Ti nau sunfri, ma du scis it'ia a nai,
ti nau trintaxinc'annus, e no mi d'ap'a scaresci mai, bai
cirkendi is arregordus me in is atrus logu,
serrendi is ogus, orus orus de custus pagus jogus...
Po kini at biu, po kini no est prus biu,
ti contu totu cantu de su logu, e deu ndi sciu tziu,
arrisu pagu, a unu fogu! No est stètiu unu jogu
ancora s'aregordu du portu fissau me in s'ogu

torrendi a palas cun is arregordus,
pensendi a-i cussus tempus, serrendi is ogus, refrain x 2
is jogus po nosu fìanta pagus, fiat vida leja
cercando alla rinfusa tra i ricordi, la mente viaggia