Ma Tui Ti Du Domandas Testo

  • Home
  • >
  • B
  • >
  • Balentia
  • >
  • Nos'e Tottu (2003)
  • >
  • Ma Tui Ti Du Domandas

Testo Ma Tui Ti Du Domandas

Si scit ca su tempus si nci fuit
Currit sa vida e impari a issa nosu puru fait curri
Acostùmat a si fai arrui, Arruiat is arrodas
Tìrat sa funi de totu is cosas, Issa est sa ki cumàndat
E a nosu ita s'abàrrat in su mentris ki issa gòsat
Sçoberas tui de bivi candu prangis ti nàrat
T'anti gi est fàula, a fai catzadas seus bonus totus
A bivi custa vida nci 'òlinti dexi ganas
Gana de passillai, gana de andai
Gana 'e tenni gana de si castiai a su sprigu po certai po nai
E ti domandas kini ti d'at fatu fai
Sa vida est custa, sa vida est crutza
Ma sighit a andai gopai
Donnya di' ki at a passai, d'eus a spudai d'eus a scerai
T'at a abarrai su fragu asuba, eus a tenni axiu a si spollai
Sa bistimenta nosta est custa ormai, pagu de fai,
du scis jai, no est sa primu 'orta ca mègat 'e du fai

Ma tui, ti du domandas o lassas andai
Ma tui, ti frimas a castiai
Poita ses tui, su ki cumàndat a-i custa torrada refrain x 2
Ses sempri tui su ki sçobèrat cali est sa strada

Bintiguatr'oras e parit ca no si du fait
Ki abàrrat in pei e ki si seit, ki si ndi fuit e sçait
Ki si ndi fuit e sçait
Ki pìgat sa di cumenti benit e scit
Ca sçoberai est cosa 'e òmini candu si bit e fradi
Du nau po cussu ki apu bìviu
Ca me in su bìviu, mi seu agatau a solu ken''e motivu, innoi
Pagu est su tempus e medas is pèrdius
A bortas lassendi a perdi is jogus
Deu ti du sigu a nai, tui sighimi' a ascurtai mancai
No nc'est prus nudda 'e fai, bai, deu d''ollu serrai a crai
Ma cust'est s'enna ki s'anti donau po intrai
Ca sa vida est custa e tòcat a si da gherrai grai
Nci pensas manus jogadas o passadas
Nci pensas cantu catzadas ast ai fatu,unu pacu
Aici fatu fatu deu da tzèrriu a tipu macu a bàculu
Po m'ajudai po nci sartai s'ostàculu...

Ma tui, ti du domandas o lassas andai
Ma tui, ti frimas a castiai
Poita ses tui, su ki cumàndat a-i custa torrada refrain x 2
Ses sempri tui su ki sçobèrat cali est sa strada

Balit sa pena nanta, tui canta, bai ki scis cantai
Ca tanti de atra cosa mi parit ca no podis fueddai
E ita di fais, d''ocis o du lassas arreu, deu? Ma kini seu
D'at a cumprendi a solu candu est s'ora 'e tirai su frenu, creu, ellus
Bellu a batallai cun is lillus, frassu ke follu de centu francus
Ma lassa perdi, cumbenit a bivi trankillus
Donnyunu in domu sua sçàkuat is strexus suus

No circu scatzu deu, corriatzu prus de ariseru, creu
Ca no nc'est oràriu po si nd'abarrai arreu
Est nudda, girai a concaruta me in sa 'ia, a tipu maladia....
E is programas, is meigamas, de istadi e de s'ierru
A candu curru, e a candu frimu po no nci tzacai su murru
Parju, cument'abarru, me in custu inferru..
Finsas a candu no ap'a perdi gherru, e insa'...

Ma tui, ti du domandas o lassas andai
Ma tui, ti frimas a castiai
Poita ses tui, su ki cumàndat a-i custa torrada refrain x 2
Ses sempri tui su ki sçobèrat cali est sa strada