Bliib Bi Mer Testo

Testo Bliib Bi Mer

Du machsch dAuge zue schlofsch lieslig i
schnufsch langsam us und langsam i
Ech stuhn dech a wenn du im Traum versenksch
ond dis Lächle mech zom verzwifle brengt

Morn besch wäg de Tag esch cho
dä Moment het mösse cho
ond jetzt vor dem du wiiter wellsch
bätt ech zo Gott dass du bliibe sölsch
chom stoh mer bi ond scheck dini Engel met

o bitte, bliib bi mer, verbreng es bezli Ziit met mer
ech warte, ech chan no warte

Ech träum devo dass du vo mer träumsch
Wie ech vo der träum ond ech lach im traum
ech verwach im Rum sesch no donkel doss
nor de Mond luegt zue bi mim letschte koss

Morn besch wäg de Tag esch cho
dä Moment het mösse cho
ond jetzt vor dem du wiiter wellsch
bätt ech zo Gott dass du bliibe sölsch

chom stoh mer bi ond scheck dini Engel met

o bitte, bliib bi mer, verbreng es bezli Ziit met mer
ech warte, ech chan no warte
Loh üs lo flüge, öber Bärge ond Wolke
so wiit üs de Wend no cha träge dör dNacht
gmeinsami Stonde, zwöi glichi Seele
bliib nochli do

o bitte, bliib bi mer, verbreng es bezli Ziit met mer
ech warte, ech chan no warte