Dzielna Z Mielna Testo

Testo Dzielna Z Mielna

Mój plan najwyra?niej bezwzglêdny jest Przygotowaæ siê musisz na zamianê miejsc Nie ¿artujê sobie bracie, to wszystko proste jest Lepiej nie udawaj, ¿e znów nie wiesz w czym rzecz Ja tu dzisiaj rz¹dzê, ja tu dzisiaj gram Teraz moja kolej, tak wygl¹da plan Nawet gdyby? móg³, nawet gdyby? chcia³ I tak mnie nie zatrzymasz Je?li tak chcesz wiedzieæ, jak to ze mn¹ jest By³am jestem i bêdê nieugiêta Wiec nie poddajê siê tak ³atwo, zdobywam to co chcê Taka w³a?nie jestem, mo¿esz wierzyæ lub nie