?piew Syreni Testo

Testo ?piew Syreni

O Bo¿e, kiedy wrócê znów nad morze I swe cia³o wnet zanurzê Niczym ¿aba dam nura w ka³u¿ê Albo udam siê w podró¿e Jutro znajdê siê na chiñskim murze By wywo³aæ sztuczna burze A wszystko przez to, ¿e siê nudzê