JAKBY PRZEZ SEN (nigdy Ciebie Nie Zapomnê) Testo

  • Home
  • >
  • R
  • >
  • Reni Jusis
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • JAKBY PRZEZ SEN (nigdy Ciebie Nie Zapomnê)

Testo JAKBY PRZEZ SEN (nigdy Ciebie Nie Zapomnê)

Nigdy Ciebie nie zapomnê Nie zapomnê nigdy W koñcu musia³am odej?æ, Brakowa³o mi powietrza Czu³am, ¿e za chwilê Po prostu zgasnê jak ?wieczka Nasze drogi rozesz³y siê tak nagle ¯adne z nas nie wiedzia³o co dalej Choæ dzisiaj w innych zasypiam ramionach We ?nie ci¹gle Ciê wo³am Pewnie przeklinasz czasem W my?lach moje imiê Ja na siebie biorê Ca³¹ nasz¹ winê Sam wiesz jak wiele mnie nauczy³e? Dziêki tobie jeszcze jestem, jeszcze ¿yje Choæ dzisiaj w innych zasypiam ramionach We ?nie ci¹gle Ciê wo³am