Idzie Reni Testo

Testo Idzie Reni

Co siê sta³o, co siê dzieje³ Reni wszêdzie ju¿ szaleje Wszyscy krzycz¹, Reni ?piewa G³osem przewróci³a drzewa Co siê sta³o, kto mi powie Zsiwia³ mi glos na g³owie Sk¹d ten glos, kto to wie³ Czemu Reni s³ychaæ ?piew³ Tak, to prawda bez w¹tpienia Reni idzie bez kszty cienia