Graj Wiêcej Testo

Testo Graj Wiêcej

Wiêcej, co dnia Jak d³ugo mo¿na prosiæ o wiêcej, no jak Wiêcej, co dnia Niech wreszcie bêdzie tego dzi? wiêcej, o tak Dzwoniê ju¿ siódmy raz Kiedy kto? zrozumie, ¿e Chyba co? jest nie tak Po co on w tym radiu jest Pewnie ma tysi¹c p³yt I czasem nawet nie ?le gra Ale ja nudzê siê Bo czego? nie ma, czego? brak Funk, Hip-hop, R&B, House Acid jazz, musisz wiedzieæ, czego chcê Jungle, Trip-hop, G-Funk, Soul Tego mi brakuje, dla mnie to jest w³a?nie to Wiêc proszê Mr DJ, graj wiêcej Pomó¿ mi ukoiæ moje serce Je?li nie chcesz mojej zguby Me ¿yczenie spe³niæ musisz Ni¿ej podpisana Reni Jusis