Je?li Zostaniesz... Testo

Testo Je?li Zostaniesz...

Je?li rzucê to co mam czy zostaniesz, czy zostaniesz Zacznê wszystko jeszcze raz, czy to samo zrobisz dla mnie Je?li z³o¿ê u twych stóp, sw¹ namiêtno?æ, swoje ¿ycie Czy zechcesz spe³niæ moje sny, me fantazje, te najskrytsze Nigdy o nic nie prosi³am Nigdy o nic nie b³aga³am Nigdy czego? tak nie chcia³am Zostañ proszê, jak mam ciebie przekonaæ, przekonaæ Ja dla ciebie jestem przecie¿ stworzona, stworzona Nie wypuszczê ciê ju¿ z r¹k i zapomnisz o tych innych Wyt³umaczê ka¿dy b³¹d by nikt nie musia³ czuæ siê winny Ofiarujê dzi? swe dni, swoje noce, ka¿d¹ chwilê By zatrzymaæ tylko ciebie, by? by³ blisko by? by³ przy mnie