Jutro Odpowiem Testo

Testo Jutro Odpowiem

Nie umiem wybieraæ Co dzieñ inny znów snuje plan Zbyt czêsto siê nabieram Zdecydowanie Ze mn¹ znów nie pójdzie ci tak ³atwo Nic nie poradzê na to Mo¿e w koñcu kiedy? ci odpowiem Dlaczego znów to robiê Chocia¿ ci¹gle uczê siê na b³êdach Niczego nie jestem pewna Zanim wreszcie kiedy? ci odpowiem Nie raz siê zastanowiê Na pó?niej od³o¿ê Wieczorem, jutro, mo¿e dzi? Poczekaj nim powiem Zdecydowanie