Kiedy? Ciê Znajdê Testo

Testo Kiedy? Ciê Znajdê

Ile jeszcze mogê znie?æ Niepewno?æ obezw³adnia mnie Czekam licz¹c ka¿dy dzieñ W nadziei ¿e pojawisz siê By³am kiedy? ju¿ krok Wyra?nie wyczuwa³am to Trafi³am jednak na twój cieñ Mimo tego ci¹gle wiem Kiedy? Ciê znajdê Znajdê Ciê W koñcu znajdê Jestem coraz bli¿ej, wiem Ile jeszcze mogê znie?æ Cierpliwo?æ kiedy? koñczy siê Ostro¿nie stawiam ka¿dy krok Tak ³atwo jest pope³niæ b³¹d Czasem skrycie bojê siê ¯e nagle mogê min¹æ ciê Jak rozpoznaæ ¿e to ty Bêdê szukaæ z ca³ych si³