Kto Pokocha? Testo

Testo Kto Pokocha?

By³e? czê?ci¹ mnie, by³e? dla mnie wszystkim Darem z niebios, spe³nionym snem By³am pewna ju¿, ze tak bêdzie zawsze Nie przeczuwa³am, ¿e nadchodzi kres Choæby? uciek³ i zapomnieæ chcia³ Zawsze bêdziesz czê?ci¹ mnie Zbyt wiele wspomnieñ ci¹g³e ³¹czy nas Nie uwolnisz nigdy siê Kto pokocha? Kto pokocha ciebie ta, kto pokocha ciebie tak Kto pokocha ciebie ta, kto pokocha ciê jak ja Wszystko w tobie tak niemal doskona³e Jakby? dla mnie by³ uszyty na miarê Gdzie pod¹¿asz, wiecznie ja za tob¹ W moich my?lach jestem tam gdzie ty