Leniwiec Testo

Testo Leniwiec

S³oñce przesz³o dzisiaj samo siebie Szukam cienia, pragnê cienia, sama nie wiem Wentylator zaniemówi³ jak na z³o?æ My?li klej¹ siê do siebie, mam ju¿ do?æ Kto? mnie wo³a, s³owa gasn¹ gdzie? po drodze Za chwilê nie wytrzymam, wychodzê Tak powoli, tak leniwie Tak godzina za godzin¹ sennie ginie Kiedy? znajdê ukojenie Cisza burzê zapowiada To nieomylny znak Suche usta nawet mówiæ nie s¹ w stanie Ostatni¹ kroplê celebrujê W³a?nie wysch³a woda w kranie W zwolnionym tempie bij¹ serca Kolejne lato nad nami siê znêca Gdybym mia³a jeszcze sukniê Zdjê³abym j¹ bez wahania