Miej Oczy Otwarte Testo

Testo Miej Oczy Otwarte

Czasem musisz straciæ co? Aby dostrzec ile by³o to dla ciebie warte Czasem gdy nadejdzie noc Nagle czujesz, ¿e to by³ najpiêkniejszy dzieñ Mo¿e gdy obudzisz siê Wreszcie pojmiesz, ¿e ta z któr¹ Dzielisz los przez jedn¹ ?cianê Poza Tob¹ nie widzi nic Jeste? dla niej ca³ym ?wiatem Dlatego miej swe oczy szeroko otwarte By nie omin¹³ Ciê ¿aden cud Dlatego miej w swym sercu na zawsze odwagê Aby? zrozumieæ innych móg³ Czasem nie domy?lasz siê Jak niewiele jeszcze brakuje Ci by schwytaæ szczê?cie Czasem gdy nie mówisz nic To na twarzy twej wypisane wszystko jest Mo¿e kiedy spotkasz j¹ Znajdziesz takie s³owa, które znaj¹ ca³¹ prawdê A jej u?miech bêdzie l?ni³ W twej pamiêci niczym diament Nie wymy?li³am tego teraz I nie pamiêtam sk¹d to wiem Mo¿e to prawda mnie natchnê³a Aby kiedy? obudziæ Ciê