Oda Do Telewizora Testo

Testo Oda Do Telewizora

Czeka³am tak parê lat A¿ pomy?l do g³owy wpad³ W mym domu na ?rodku Zamieszkasz Ty Kotku! Wydalam oszczêdno?ci swe By wreszcie co? z ¿ycia mieæ Nie mogê ju¿ d³u¿ej Pozwól, ¿e z bliska Ci siê przyjrzê Wybra³am Ciebie spo?ród stu Nikt jeszcze nie wie, ¿e dzisiaj bêdziesz mój Wybra³am Ciecie, by cieszyæ siê Nale¿ysz do mnie i ju¿, czy tego chcesz czy nie W instrukcji napisane jest ¯e wierny jeste? niczym pies Kto p³aci - wymaga Prosta zasada Choæ mogê ciê wymieniæ, gdy Co? bêdzie nie pasowaæ mi Nie lêkaj siê, proszê Bêdê traktowaæ Ciebie dobrze