Ostatni Raz (nim Zniknê) Testo

Testo Ostatni Raz (nim Zniknê)

O ?wicie jutro zniknê, rozp³ynê siê w?ród fal Odejdê jak prosi³e?, nie zostanie po mnie ?lad Nim ulotnie siê obejmij mnie Mocno tak ostatni raz Czasu coraz mniej, zaraz wstanie dzieñ Gdy zbudzi siê ?wiat, ju¿ nie bêdzie nas Nie musisz nic t³umaczyæ, rozumiem Ciê bez s³ów Tak wiele dla mnie znaczysz, chcia³am zamkn¹æ Ciê na klucz O ?wicie jutro zniknê