POZWÓL, ¯E ZABIORÊ CIÊ DO DOMU Testo

  • Home
  • >
  • R
  • >
  • Reni Jusis
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • POZWÓL, ¯E ZABIORÊ CIÊ DO DOMU

Testo POZWÓL, ¯E ZABIORÊ CIÊ DO DOMU

Umyjê ciê, uczeszê Nakarmiê, pocieszê Podrapiê, wys³ucham Je?li tylko mi zaufasz Pozwól, ¿e zabiorê ciê do domu Nie bój siê, nie powiem nikomu Pozwól, ¿e zabiorê ciê do siebie Powiedz, czy by³e? kiedy? w niebie Ukojê, przytulê Obejmê najczulej Bêdê szeptaæ do ucha Je?li tylko mnie pos³uchasz Pozwól, ¿e zabiorê ciê na zawsze