Raczej Inaczej Testo

Testo Raczej Inaczej

Dlaczego jeste?, jeste? taki dziwny Nie robisz tego, tego co inni Nie my?lisz tak, nie my?lisz tak jak wszyscy Wygl¹dasz raczej inaczej Czy móg³by? tak, móg³by? tak normalnie A nie specjalnie po prostu zwyczajnie Niekoniecznie wyró¿niaæ siê z t³umu Przestaæ robiæ wokó³ siebie tyle szumu Patrzcie ludzie z ksiê¿yca spad³ Jeszcze jeden chce zmieniæ ?wiat Patrzcie ludzie z ksiê¿yca spad³ Jeszcze jeden znowu chce zmieniaæ ?wiat Dlaczego jeste?, jeste? taki uparty Stroisz miny, stroisz sobie ¿arty Powied? kogo, kogo grasz przede mn¹ Czy to co mówisz, do mnie mówisz , mówisz serio Po co tyle, tyle zamieszania Móg³by? przestaæ broniæ swego zdania Na nic twoje, na nic twe pomys³y Prêdzej czy pó?niej, bêdziesz taki jak my wszyscy Taki nijaki