To Lubiê Testo

Testo To Lubiê

Wygin¹æ siê a¿ do utraty tchu (lubiê to, lubiê ) Najlepiej dwie?cie godzin dziennie snu (lubiê to, lubiê) Wodziæ ciebie wci¹¿ za nos (lubiê to, lubiê) I jak siê w ¿yciu zjawia znów nowy kto? Lubiê to, lubiê Wiesz, ¿e to lubiê Obmy?laæ sprytnie, co i jak i gdzie (lubiê to, lubiê) Skutecznie wmawiaæ, ¿e nie tego chcê (lubiê to, lubiê) P³on¹c w s³oñcu ca³y dzieñ (lubiê to, lubiê) I kiedy mówisz, ¿e ?wiat nie skoñczy siê nigdy