Trans Misja Testo

Testo Trans Misja

Kolekcjonujê wizje, objawienia, chwile ekstazy, zachwyty uniesienia Celebrujê ka¿de westchnienie, ka¿de s³owo i d?wiêk Przywo³ujê projekcje, przywidzenia, niedorzeczne sugestie, przemy?lenia Generujê rozkosz tylko po to by móc dzieliæ siê ni¹ Czy chcia³by? umrzeæ z wyczerpania a nie z nudy Przez chwilê poczuæ wewn¹trz cia³a szybki puls £apczywie siêgaæ po mi³o?æ, nagle znowu zostaæ bez tchu Obiecujê, ¿e twe stopy nie dotkn¹ ziemi Bêdziemy sun¹æ pragnieniami unoszeni Upojeni do granic w koñcu rozp³yniemy siê we mgle Nie przestawaj, biegnij dalej pod wiatr Nie przestawaj, spróbuj wznie?æ siê do gwiazd Nie przestawaj, to zdarzy siê raz Nie przestawaj, pozwól wprowadziæ siê w trans Spójrz mi w oczy i powiedz czy jeste? gotów na Zniewalaj¹ce iluzje, niewa¿ko?ci stan Niebotyczny letarg niczym pó³ jawa pó³ sen Ku swojemu zdziwieniu wstrzymajmy czas Raz na zawsze porzuæmy realny ?wiat Wszyscy wielbi¹ rzeczywisto?æ, oczywi?cie wszyscy Oprócz nas