Tylu Tu Ludzi Testo

Testo Tylu Tu Ludzi

Tylu tu ludzi I nikt siê nie nudzi Tyle punktów widzenia Pewnie ka¿dy ma co? do powiedzenia Kogo mam s³uchaæ Komu zaufaæ W co uwierzyæ By do jutra jako? prze¿yæ Tylu tu ludzi I ka¿dy marudzi Nikt nikogo nie s³ucha W nosie jedna wielka mucha Pozy, maniery Wszystko dla kariery To, co ich ³¹czy Bardzo szybko siê skoñczy Tylu tu ludzi Mo¿na siê pogubiæ Wszyscy tacy rozmowni Do siebie podobni Ciekawe kiedy Powiem: to moi koledzy Czy poznam prawdê Gdy w ?rodku siê znajdê