W G³owie Woda Testo

Testo W G³owie Woda

Nie mogê uwierzyæ ¯e ona ju¿ taka jest Cos musia³o j¹ zmieniæ Albo kto?, komu wszystko jedno chyba jest My?li: "Mam przecie¿ cia³o" A rozum zapodzia³ siê gdzie? Nie wie, ¿e to za ma³o Aby kiedy? co? naprawdê z ¿ycia w sercu mieæ Jaka szkoda W g³owie woda Jaka szkoda, ¿e w tej g³owie nie ma nic Absolutnie nic Mówili jej kiedy? To mo¿e skoñczyæ siê ?le Nie warto ?lepo wierzyæ W to, co mówi o tobie inny kiedy czego? chce Je?li my?lisz wy³¹cznie o sobie Twój ?wiat wci¹¿ niewiele jest wart I jest ju¿ po tobie Chyba ¿e zechcesz ¿ebraæ swoje mysli jeszcze raz