Wiem Swoje Testo

Testo Wiem Swoje

Przesta³ bawiæ mnie Twój niezwyk³y wdziêk Mo¿e innym to wystarcza Nie dam nabraæ siê Tak ju¿ ze mn¹ jest Na nic twoje diab³y w oczach Ja potrzebujê kogo?, kto by chcia³ Odkrywaæ ca³¹ mnie co dnia Wci¹¿ na nowo i bez koñca Tob¹ jednak mo¿na tylko bawiæ siê Je?li chcesz, czemu nie Mo¿esz dalej wierzyæ, ¿e Nikt nie zast¹pi ciebie Zapomnij o mnie Szkoda s³ów, ju¿ ciê znam Zostañ z sob¹ sam na sam Ja i tak wiem swoje Lepiej zapomnij o mnie Dlatego zapomnij o mnie Teraz wreszcie wiem Pomyli³am siê S³odkie brednie to nie dla mnie Co? mi mówi, ¿e To ju¿ za mn¹ jest Zapamiêtaj raz na zawsze Ja nie pozwolê sobie nigdy na Czekanie na twój znak co dnia Wci¹¿ na nowo i bez koñca ¯adna z twoich sztuczek nie powstrzyma mnie