Zgadnij Kim Jestem Testo

Testo Zgadnij Kim Jestem

Jak ogieñ, ska³a, powietrze czy woda Tak inna jest ka¿da po³owa I czê?æ mego cia³a i duszy mojej Inna gdy le¿ê, inna gdy stojê I racjê mi przyzna ka¿da kobieta ¯e nie ma szans dla faceta By pozna³ raz do koñca nas S³oñca czasami jeste?my promieniem Latami waszym pragnieniem Lubicie cia³a i w³osy pachn¹ce Kobiety s¹ wymagaj¹ce Zgadnij kim jestem Zgadnij kim Ja wiem i dobrze rozumiem Umiemy te¿ raniæ i byæ nieczu³e Jak Dr Jekyll i Mr Hyde Za jedn¹ twarz¹ sto ró¿nych pañ I nic tu bracie ci nie pomo¿e Jak z ostrym no¿em jeste?my zabawa Czarne przegrywa, czerwone wygrywa Które wybierzesz to ju¿ twoja sprawa