Oul Hansak Testo

Testo Oul Hansak

2ol Hansak Mefsy Bas Asm3 Wenta Bet2olhaaly 2ol Hansaak Mesh Enta 7aases El Kelma Sahla Tab 2olhaaly 2ol Hansak Mefsy Bas Asm3 Wenta Bet2olhaaly 2ol Hansaak Mesh Enta 7aases El Kelma Sahla Tab 2olhaaly Hya Kelma Lao Edert T2olha Olha Hya Kelma Lao Makanak Mesh Ha2oha Hya Kelma Lao Edert T2olha Olha Hya Kelma Lao Makanak Mesh Ha2oha Wa7yat Kol Elly Benna Wa7yat Alby Elly Shayfak Hansak Abl Malkelma Matfar2 Shafyfak 2ol 2ol 2ol Hansak Fakar Keteer 3ashan Lao Enta 2oltha Mesh Rag3a Leek E7sbha Sa7 3ashan Akeed Haykoon Tamnha Keteer 3aleek Fakar Keteer 3ashan Lao Enta 2oltha Mesh Rag3a Leek E7sbha Sa7 3ashan Akeed Haykoon Tamnha Keteer 3aleek Dana Lao 7asetha Fe 3eenak Hatfr2 Beeny We Beenak Dana Lao 7asetha Fe 3eenak Hatfr2 Beeny We Beenak Hya Kelma Lao Edert T2olha Olha Hya Kelma Lao Makanak Mesh Ha2oha Wa7yat Kol Elly Benna Wa7yat Alby Elly Shayfak Hansak Abl Malkelma Matfar2 Shafyfak 2ol 2ol 2ol Hansak Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhh Aw2at Keter Kan Lia 7a2 Ensa Ma2lthash Wenta masbtesh Ghalta Wa7da Fl Hoa Maghlthash Aw2at Keter Kan Lia 7a2 Ensa Ma2lthash Wenta masbtesh Ghalta Wa7da Fl Hoa Maghlthash Khabetha We Alby Shaylha M32nak Testahlha Khabetha We Alby Shaylha M32nak Testahlha Hya Kelma Lao Edert T2olha Olha Hya Kelma Lao Makanak Mesh Ha2oha Wa7yat Kol Elly Benna Wa7yat Alby Elly Shayfak Hansak Abl Malkelma Matfar2 Shafyfak 2ol 2ol 2ol Hansak