A Nie Mówi³am Testo

Testo A Nie Mówi³am

Jak ja ciê dobrze znam Znowu wracasz do mnie, bo zosta³e? sam, nie wierzê Kiedy pojmiesz, ¿e Nie wszystko z³otem jest, co ?wieci siê A nie mówi³am Nie myli³am siê A nie mówi³am Nie pomyli³am To ju¿ nie pierwszy raz Kiedy my?lisz, ¿e zawali³ siê ca³y ?wiat, wiedzia³am Znów zapomnisz o mnie Gdy tylko kto? nowy zjawi siê Jedni to zw¹ po prostu intuicj¹ Inni wierz¹, ¿e to przeznaczenie Niech mówi¹, co chc¹, a ja wiem tylko jedno ¯e nie mo¿esz ¿yæ beze mnie Ze nie mogê byæ bez ciebie