By³e? Serca Biciem Testo

Testo By³e? Serca Biciem

Ostatnio w mie?cie mym tramwaje po pó³nocy b³¹dz¹ Rozk³adem nocnych tras piekielne jakie? moce rz¹dz¹ Nie wiedzieæ czemu wci¹¿ rozk³ady jazdy tak zmieniaj¹ ¯e prawie ka¿dy tramwaj pod mym oknem noc¹ staje By³e? serca biciem Wiosn¹, zim¹, ¿yciem Marzeñ moich echem Winem, wiatrem, ?miechem Ostatnio s³oñca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne Ju¿ nawet ksiê¿yc drañ o tobie nie chce gadaæ ze mn¹ W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczê?cia grosze W tym jednak losu ¿art, ¿e ja obydwa grosze noszê Kto? pytaja³ siê masz, jak siê czujesz Kto?, z kim rok w wojnê grasz, wyczekuje Kto?, kto nocami, ulicami, tramwajami Pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie