Czy Czujesz Jak P³onê Testo

Testo Czy Czujesz Jak P³onê

Dobrze wiesz jak na mnie dzia³asz Kiedy na wszystko mi pozwalasz Owinê³am ciê sobie wokó³ palca Bêdziesz tañczy³ jak ci zagram Nie wiem, czy to ciê zadowoli Marzê, by wzi¹æ ciê do niewoli Zamkn¹æ na zawsze w z³otej klatce Mieæ ciê na ka¿de zawo³anie Czy czujesz jak Czy czujesz jak p³onê Nie musimy s³ów u¿ywaæ By swe pragnienia opisywaæ Nic nie bêdê ci t³umaczyæ Sam odgadniesz, co to znaczy