G³upi Traf Testo

Testo G³upi Traf

Wszystko przez ciebie Wszystko przez te twoje senne oczy Nikt o tym nie wie Jak siê ³atwo da³am zauroczyæ Chcia³am zapomnieæ Chcia³am ciê zapomnieæ po pierwszym s³owie Ale nie mogê Tyle zamieszania w mojej g³owie G³upi traf, g³upi traf Wszystko pogmatwa³o g³upie szczê?cie Chyba nie pokazuj siê tu wiêcej Mia³am ju¿ dawno Mia³am dawno byæ na koñcu ?wiata Co mnie tu trzyma Niezbadana si³a jaka? Je?li ciê kiedy? Je?li ciebie kiedy? znowu spotkam Z³apiê ciê w sid³a Taka bêdzie moja zemsta s³odka