Nie Chcê Zasn¹æ Testo

Testo Nie Chcê Zasn¹æ

Nie ?piê prawie ca³¹ noc I przygl¹dam siê twym powiekom Nigdy bezbronnego tak Nie widzia³am ciê Pewnie gdy nadejdzie ?wit Znowu znikniesz gdzie? Gdzie? przepadniesz Czemu tak uciekasz mi Zostawiaj¹c tylko sny Gdyby tak na zawsze mieæ W moim sercu ciebie Czego mo¿na wiêcej chcieæ Marzeñ spe³nienie Gdyby tak zatrzymaæ czas Móc kochaæ wiecznie Tajemniczy p³omieñ w nas Móg³by bez koñca tak trwaæ Nie chcê zasn¹æ